โยคะ

  

ครูผู้ฝึกสอน
วันเสาร์      เวลา 9.30 - 11.00 น.  ฝึกสอนโดย อ.คิมหันต์ ตันตยานนท์กุล  (อาคาร 2 ชั้น 2)
วันอาทิตย์  เวลา 9.30 - 11.00 น.   ฝึกสอนโดย รศ.ดร.สาลี่  สุภาภรณ์   (อาคาร 2 ชั้น 2)