การเป็นสมาชิก

สนใจซื้อสมาชิกของสนามกอล์ฟ กรุงเทพกรีฑา
กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-138-8236-9, 02-138-8255-6, 02-736-1662-3 ต่อ 109

ขั้น ตอนการเป็นสมาชิก
1. ซื้อเอกสารการโอนสมาชิกจากสำนักงาน สมาคมกรุงเทพกรีฑา
2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารสำคัญ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หากต้องการยื่นสมัครให้คู่สมรสและบุตร ให้ยื่น
- สำเนาทะเบียนสมรส
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อคู่สมรสและบุตร
4. ใบสมัครต้องมีสมาชิกสามัญเซ็นรับรอง 2 คน
5. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

รายละเอียดกฎระเบียบสมาคมฯเรื่องการเป็นสมาชิก