ผลการแข่งขันสมาชิกสามัญประจำปี

ผลการแข่งขันสมาชิกสามัญประจำปี 2559

ประเภท บุคคลทั่วไป
Flight A แต้มต่อ  0-9

    In Out G H N
ชนะเลิศ
ดร.ธงเชษฐ์        นาคะตะ
38 37 75 3 72
รองอันดับ 1
คุณวิศศรุตษ์  สกุลบุญพาณิชย์ 41 40 81 9 72
รองอันดับ 2
คุณอัครพล       ศรีพงศ์ภัค 36 37 73 0 73

 

 

 

Flight B แต้มต่อ  10-18

    In Out G H N
ชนะเลิศ
คุณธวัชชัย        เฉลิมทรัพย์ 41 41 82 10 72
รองอันดับ 1
คุณภุชงค์          วิรัตน์มาลี 37 46 83 10 73
รองอันดับ 2
คุณวันชัย          ประทีปศรีธร
41 43 84 11 73

 

Flight C แต้มต่อ  19-24


  In Out G H N
ชนะเลิศ
คุณภากร          เลี่ยวไพรัตน์    
43 44 87 21 66
รองอันดับ 1 คุณภูมิชาย        วัชรพงศ์ 51 42 93 24 69
รองอันดับ 2
คุณมังกร          เตชะศิรินุกูล     50 45 95 24 71

 

ประเภท สุภาพบุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
Flight A แต้มต่อ  0-18


  In Out G H N
ชนะเลิศ        

คุณมารุต          สิมะเสถียร

41 41 82 18 64
รองอันดับ 1 
คุณธวัช             ตัณศิริชัยยา 41 44 85 18 67
รองอันดับ 2
คุณสุรนันท์      วงศ์วิทยากำจร  40 42 82 15 67

 

Flight B แต้มต่อ  19-24


  In Out G H N
ชนะ เลิศ       
คุณชัยณรงค์      สมบัติศิริ        
43 45 88 20 68
รองอันดับ 1 ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 45 44 89 20 69
รองอันดับ 2
คุณพิพัฒน์        กัญจนาภรณ์     47 46 93 24 69

 

ประเภท สุภาพบุรุษอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
Flight A แต้มต่อ  0-18


  In Out G H N
ชนะเลิศ        
คุณมาโนช        ศีตะจิตต์ 42 40 82 18 64
รองอันดับ 1 คุณสมเกียรติ    กุลยดุลย์ 42 42 84 17 66
รองอันดับ 2
คุณเกติธงนงค์   มิตรเวโรจน์ 44 41 85 18 67

 

Flight B แต้มต่อ  19-24

    In Out G H N
ชนะเลิศ        
คุณกิจจา           ภัทธีรานนท์ 44 46 90 24 66
รองอันดับ 1 คุณประทีป       เลี่ยวไพรัตน์     46 45 91 24 67
รองอันดับ 2
น.พ.ยรรยง       สุนทรศารทูล 46 46 92 24 68

 

 

ประเภท สุภาพสตรี
Flight A แต้มต่อ   0-18

    In Out G H N
ชนะเลิศ        
คุณนัตตชา        ยามาโมโต้ 
44 50 94 17 77
รองอันดับ 1 คุณกินรี            เลาเศรษฐกุล 42 55 97 18 79
รองอันดับ 2
คุณรัตนา          มิตรภักดี 46 51 97 17 80

 

Flight B แต้มต่อ  19-24

    In Out G H N
ชนะเลิศ        
คุณจิตติมา       การุณกรสกุล 47 44 91 22 69
รองอันดับ 1 คุณพร้อมพร     อังสุพันธ์ 49 45 94 24 70
รองอันดับ 2
คุณนิภา          สุจริตวณิชพงศ์ 50 44 94 24 70