ข้อบังคับสมาคมกรุงเทพกรีฑา

หมวด 6 คณะกรรมการอำนวยการ

 • ข้อ 42. ให้คณะกรรมการอำนวยการมีหน้าที่บริหารงาน และดำเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับนี้
 • ข้อ 43. ผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมต้องเป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อย กว่า 5 ปี ส่วนกรรมการอำนวยการต้องเป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ข้อ 44. ให้นายกสมาคมที่ได้รับเลือกตามข้อ 33 (4) แต่งตั้งสมาชิกสามัญของสมาคมดำรงตำแหน่งหน้าที่ในคณะกรรมการอำนวยการไม่เกิน 20 คน ดังนี้ อุปนายก 2 คน กรรมการเลขานุการ 1 คน กรรมการเหรัญญิก 1 คน กรรมการปฏิคม 1 คน กรรมการกีฬากลางแจ้ง 1 คน กรรมการแข่งขันและแต้มต่อ 1 คน กรรมการกีฬาในร่ม 1 คน กรรมการที่ดินและทรัพย์สิน 1 คน กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 1 คน กรรมการประชาสัมพันธ์ 1 คน กรรมการทะเบียนสมาชิก 1 คน กรรมการวิเทศสัมพันธ์ 1 คน และกรรมการกลางผู้จะดูแลรับผิดชอบงานใดๆ ตามที่นายกฯ มอบหมายให้อีกไม่เกิน 7 คน ร่วมเป็นกรรมการอำนวยการ
 • ข้อ 45. กรรมการอำนวยการอยู่ในตำแหน่งได้คราวละไม่เกิน 2 ปี เมื่อสิ้นวาระแล้วให้คณะกรรมการอำนวยการบริหารงานและดำเนินกิจการของสมาคม ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่จะรับมอบหน้าที่ และคณะกรรมการชุดเก่าจะต้องส่งมอบหมายหน้าที่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งนายกสมาคมนายกสมาคม และกรรมการอำนวยการจะอยู่ในตำแหน่งได้คราวละไม่เกินสองวาระติดต่อกันข้อบังคับตามวรรค 2 ไม่ใช้บังคับกรรมการอำนวยการที่ไดรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมหลังจากดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้ว
 • ข้อ 46. ในกรณีที่กรรมการอำนวยการตำแหน่งใดว่างลงก่อนครบกำหนดวาระ ให้นายกสมาคมแต่งตั้งสมาชิกสามัญของสมาคมดำรงตำแหน่งนั้นแทน โดยให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระของกรรมการที่ตนแทน
 • ข้อ 47. นายกสมาคมอาจเชิญสมาชิกสามัญเป็นกรรมการที่ปรึกษาได้จำนวนไม่เกิน 30 คน และกรรมการที่ปรึกษาจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของนายกสมาคมที่เชิญ
 • ข้อ 48. คณะกรรมการอำนวยการต้องประชุมตามปกติเดือนละหนึ่งครั้ง
 • ข้อ 49. กรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่า 5 นาย มีสิทธิแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการเลขานุการเชิญประชุมคณะกรรมการ อำนวยการนอกจากการประชุมตามปกติได้
 • ข้อ 50. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจะต้องมีกรรมการอำนวยการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงเป็นองค์ประชุม
 • ข้อ 51. ให้นายกหรืออุปนายกแล้วแต่กรณีเป็นประธานที่ประชุมถ้านายกหรืออุปนายกไม่มา ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการอำนวยการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมแทน
 • ข้อ 52. การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมตามปกติจะต้องกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือมีกรรมการอำนวยการเสนอให้ลงคะแนนลับ
 • ข้อ 53. นอกจากข้อบังคับนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
 • ข้อ 54. การประชุมคราวหนึ่งๆ ให้กรรมการเลขานุการจัดทำรายงานการประชุมโดยละเอียดไว้เป็นหลักฐาน เมื่อคณะกรรมการอำนวยการลงมติรับรองแล้วให้จัดทำสำเนารายงานการประชุมหรือ บันทึกการประชุมย่อซึ่งปรากฎวันประชุม เรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมและมติที่ประชุมปิดไว้ ณ ที่ปิดประกาศสมาคม (เว้นแต่เรื่องที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นว่าไม่พึงเปิดเผย)
 • ข้อ 55. ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจเชิญ บุคคลใดเป็นอนุกรรมการดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคมได้
 • ข้อ 56. คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจกำหนดจำนวยตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือน หรือเงินค่าจ้างของพนักงาน หรือลูกจ้างของสมาคม ตลอดจนออกระเบียบว่าด้วยการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน วินัยการลงโทษ และการออกจากงานของพนักงานของสมาคม
 • ข้อ 57. คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินในกิจการสมาคมเพื่อประโยชน์ส่วน รวมของสมาชิกได้ แต่ถ้าจะต้องจ่ายเงินในกรณีพิเศษเกินกว่าหนึ่งในสี่ ของยอดเงินที่สมาคมมีอยู่ในขณะนั้น จะต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อน
 • ข้อ 58. นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจจำกัดจำนวนสมาชิกได้ทุกประเภท
 • ข้อ 59. ถ้าผู้สอบบัญชีประจำปีว่างลงก่อนครบวาระให้คณะกรรมการอำนวยการเชิญสมาชิก สามัญที่เห็นสมควรทำหน้าที่ผู้ตรวจบัญชีได้แต่จะต้องแถลงให้ที่ประชุมใหญ่ คราวต่อไปทราบ
 • ข้อ 60. คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจที่จะเรียกร้องให้สมาชิกชดใช้หนี้ให้แก่สมาคมได้
 • ข้อ 61. คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจออกข้อกำหนดหรือระเบียบใดๆ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ และเมื่อได้ประกาศให้สมาชิกทราบ ณ ที่ทำการสมาคมมีกำหนด 10 วันแล้ว ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกได้
 • ข้อ 62. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเมื่อคณะกรรมการอำนวยการลงมติเรื่องใดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันยุติ
 • ข้อ 63. คณะกรรมการอำนวยการทรงไว้ซึ่งอำนาจเด็ดขาดที่จะพิจารณาวินิจฉัยความหมายแห่ง ข้อบังคับนี้ หรือข้อกำหนดหรือระเบียบต่างๆ ทีได้กำหนดไว้ การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอำนวยการถือเป็นอันยุติและข้อบังคับแก่ สมาชิกทั้งปวงได้
 • ข้อ 64. คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจพิจารณา นำเงินของสมาคมฝากธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคารหนึ่งธนาคารได้เช็คสั่งจ่ายเงินของสมาคมจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการอำนวยการร่วมกัน 2 คน ตามแต่คณะกรรมการอำนวยการจะได้กำหนดไว้
 • ข้อ 65. ใบเสร็จรับเงินของสมาคมจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการเหรัญญิกหรือสมุห์บัญชี หรือผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับเงินถึงจะสมบูรณ์
 • ข้อ 66. นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ กรรมการอำนวยการแต่ละตำแหน่งมีอำนาจและหน้าที่ตามข้อกำหนดหรือระเบียบที่คณะ กรรมการอำนวยการได้ออกไว้ และตามคณะกรรมการอำนวยการจะได้มีมติมอบหมายให้
 • ข้อ 67. นายกสมาคมมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานของสมาคมทุกระดับและมีอำนาจพิจารณาลงโทษ ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้นายกสมาคมจะมอบหมายให้กรรมการอำนวยการหรือพนักงานสมาคมตำแหน่งใด บังคับบัญชาพนักงานของสมาคมในหน่วยงานใด โดยให้มีอำนาจอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอำนาจถอดถอนกรรมการอำนวยการหรือกรรมการที่ปรึกษาใดให้พ้นจาก ตำแหน่งก็ได้
 • ข้อ 68. ปีงบประมาณและการเงินของสมาคมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
 • ข้อ 69. กรรมการอำนวยการพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  (1)    หมดวาระการเป็นกรรมการอำนวยการ หรือนายกสมาคมพ้นจากตำแหน่ง
  (2)    ตาย
  (3)    ลาออก
  (4)    ขาดจากสมาชิกภาพ
  (5)    นายกมีคำสั่งให้ออก
 • ข้อ 70. กรรมการอำนวยการผู้ใดขาดประชุมต่อเนื่องกันเกิน 3 ครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายกสมาคม ให้ถือว่ากรรมการอำนวยการผู้นั้นสิ้นวาระการเป็นกรรมการอำนวยการ