คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวย การสมาคมกรุงเทพกรีฑา พ.ศ. 2559-2561
1 1. ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ นายกสมาคม กรุงเทพกรีฑา
2 นายอรุณ  วัชระสวัสดิ์ อุปนายกที่ 1
3 พลเอกภูดิท  วีระศักดิ์ อุปนายกที่ 2
4 นางศิริวรรณ  อัศวชัยโสภณ กรรมการเลขานุการ
5 นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ กรรมการเหรัญญิก
6 นายสราวุธ นิธิปภาพงศ์ กรรมการปฏิคม
7 นายธีระศักดิ์ วงษ์สัจจา กรรมการกีฬากลางแจ้ง
8 นายวินิต  วีรกิตติ    กรรมการแข่งขันและต่อแต้ม
9 นายวิศศรุตษ์  สกุลบุญพาณิชย์ กรรมการกีฬาในร่ม
10 นายธนา  เมธีธาดา กรรมการที่ดินและทรัพย์สิน
11 นายสุดชาย  รัตนสมบูรณ์    กรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
12 นายภิญโญ อันอดิเรกกุล กรรมการประชาสัมพันธ์
13 นายไพรัช  มหธารทิพย์ กรรมการทะเบียนสมาชิก
14 นายสันทิฏฐ์ เสตสุวรรณ กรรมการวิเทศสัมพันธ์
15 นายสุวิทย์  อรุณานนท์ชัย กรรมการกลาง
16 นายธนากร  เกษตรสุวรรณ กรรมการกลาง
17 นายทยุติ ศรียุกต์สิริ กรรมการกลาง
18 นายนเรศ ธรรมวรพล กรรมการกลาง
19 นายชยันต์ ตีระรัตน์ กรรมการกลาง
20 นพ.บุญเยี่ยม โรจนวโร กรรมการกลาง
21 ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน กรรมการกลาง

 

 

ที่ปรึกษา(กิตติมศักดิ์)
นายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา
กรรมการที่ปรึกษา
นายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อำนวยการสมาคมกรุงเทพกรีฑา
คณะผู้ตรวจสอบ
1 นายสมเกียรติ กุลยดุลย์ 1   1   1 นายไพรัตน์  นาคะป่า
2 นายอำนวย ศิริสร้อยเงิน 2   2   2 นายพรชัย  กิตติปัญญางาม
3   3   3   3 พลตำรวจตรี พรภัทร์  สุยะนันทน์
4   4   4   4 นายสุรักษ์  เตชะศรีสุขโข
5   5   5   5 นายสมบูรณ์เกียรติ  เกษมสุวรรณ
6   6   6      
7   7   7      
8   8   8      
9   9   9      
10   10   10      
11   11   11      
12   12   12      
    13   13      
    14   14      
    15   15      
        16      
        17      
        18      
        19      
        20      
        21      
        22      
        23      
        24      
        25      
        26      
        27      
        28      
        29      
        30      

ข้อบังคับสมาคมกรุงเทพกรีฑา

หมวด 6 คณะกรรมการอำนวยการ

 • ข้อ 42. ให้คณะกรรมการอำนวยการมีหน้าที่บริหารงาน และดำเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับนี้
 • ข้อ 43. ผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมต้องเป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อย กว่า 5 ปี ส่วนกรรมการอำนวยการต้องเป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ข้อ 44. ให้นายกสมาคมที่ได้รับเลือกตามข้อ 33 (4) แต่งตั้งสมาชิกสามัญของสมาคมดำรงตำแหน่งหน้าที่ในคณะกรรมการอำนวยการไม่เกิน 20 คน ดังนี้ อุปนายก 2 คน กรรมการเลขานุการ 1 คน กรรมการเหรัญญิก 1 คน กรรมการปฏิคม 1 คน กรรมการกีฬากลางแจ้ง 1 คน กรรมการแข่งขันและแต้มต่อ 1 คน กรรมการกีฬาในร่ม 1 คน กรรมการที่ดินและทรัพย์สิน 1 คน กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 1 คน กรรมการประชาสัมพันธ์ 1 คน กรรมการทะเบียนสมาชิก 1 คน กรรมการวิเทศสัมพันธ์ 1 คน และกรรมการกลางผู้จะดูแลรับผิดชอบงานใดๆ ตามที่นายกฯ มอบหมายให้อีกไม่เกิน 7 คน ร่วมเป็นกรรมการอำนวยการ
 • ข้อ 45. กรรมการอำนวยการอยู่ในตำแหน่งได้คราวละไม่เกิน 2 ปี เมื่อสิ้นวาระแล้วให้คณะกรรมการอำนวยการบริหารงานและดำเนินกิจการของสมาคม ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่จะรับมอบหน้าที่ และคณะกรรมการชุดเก่าจะต้องส่งมอบหมายหน้าที่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งนายกสมาคมนายกสมาคม และกรรมการอำนวยการจะอยู่ในตำแหน่งได้คราวละไม่เกินสองวาระติดต่อกันข้อบังคับตามวรรค 2 ไม่ใช้บังคับกรรมการอำนวยการที่ไดรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมหลังจากดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้ว
 • ข้อ 46. ในกรณีที่กรรมการอำนวยการตำแหน่งใดว่างลงก่อนครบกำหนดวาระ ให้นายกสมาคมแต่งตั้งสมาชิกสามัญของสมาคมดำรงตำแหน่งนั้นแทน โดยให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระของกรรมการที่ตนแทน
 • ข้อ 47. นายกสมาคมอาจเชิญสมาชิกสามัญเป็นกรรมการที่ปรึกษาได้จำนวนไม่เกิน 30 คน และกรรมการที่ปรึกษาจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของนายกสมาคมที่เชิญ
 • ข้อ 48. คณะกรรมการอำนวยการต้องประชุมตามปกติเดือนละหนึ่งครั้ง
 • ข้อ 49. กรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่า 5 นาย มีสิทธิแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการเลขานุการเชิญประชุมคณะกรรมการ อำนวยการนอกจากการประชุมตามปกติได้
 • ข้อ 50. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจะต้องมีกรรมการอำนวยการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงเป็นองค์ประชุม
 • ข้อ 51. ให้นายกหรืออุปนายกแล้วแต่กรณีเป็นประธานที่ประชุมถ้านายกหรืออุปนายกไม่มา ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการอำนวยการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมแทน
 • ข้อ 52. การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมตามปกติจะต้องกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือมีกรรมการอำนวยการเสนอให้ลงคะแนนลับ
 • ข้อ 53. นอกจากข้อบังคับนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
 • ข้อ 54. การประชุมคราวหนึ่งๆ ให้กรรมการเลขานุการจัดทำรายงานการประชุมโดยละเอียดไว้เป็นหลักฐาน เมื่อคณะกรรมการอำนวยการลงมติรับรองแล้วให้จัดทำสำเนารายงานการประชุมหรือ บันทึกการประชุมย่อซึ่งปรากฎวันประชุม เรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมและมติที่ประชุมปิดไว้ ณ ที่ปิดประกาศสมาคม (เว้นแต่เรื่องที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นว่าไม่พึงเปิดเผย)
 • ข้อ 55. ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจเชิญ บุคคลใดเป็นอนุกรรมการดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคมได้
 • ข้อ 56. คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจกำหนดจำนวยตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือน หรือเงินค่าจ้างของพนักงาน หรือลูกจ้างของสมาคม ตลอดจนออกระเบียบว่าด้วยการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน วินัยการลงโทษ และการออกจากงานของพนักงานของสมาคม
 • ข้อ 57. คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินในกิจการสมาคมเพื่อประโยชน์ส่วน รวมของสมาชิกได้ แต่ถ้าจะต้องจ่ายเงินในกรณีพิเศษเกินกว่าหนึ่งในสี่ ของยอดเงินที่สมาคมมีอยู่ในขณะนั้น จะต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อน
 • ข้อ 58. นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจจำกัดจำนวนสมาชิกได้ทุกประเภท
 • ข้อ 59. ถ้าผู้สอบบัญชีประจำปีว่างลงก่อนครบวาระให้คณะกรรมการอำนวยการเชิญสมาชิก สามัญที่เห็นสมควรทำหน้าที่ผู้ตรวจบัญชีได้แต่จะต้องแถลงให้ที่ประชุมใหญ่ คราวต่อไปทราบ
 • ข้อ 60. คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจที่จะเรียกร้องให้สมาชิกชดใช้หนี้ให้แก่สมาคมได้
 • ข้อ 61. คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจออกข้อกำหนดหรือระเบียบใดๆ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ และเมื่อได้ประกาศให้สมาชิกทราบ ณ ที่ทำการสมาคมมีกำหนด 10 วันแล้ว ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกได้
 • ข้อ 62. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเมื่อคณะกรรมการอำนวยการลงมติเรื่องใดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันยุติ
 • ข้อ 63. คณะกรรมการอำนวยการทรงไว้ซึ่งอำนาจเด็ดขาดที่จะพิจารณาวินิจฉัยความหมายแห่ง ข้อบังคับนี้ หรือข้อกำหนดหรือระเบียบต่างๆ ทีได้กำหนดไว้ การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอำนวยการถือเป็นอันยุติและข้อบังคับแก่ สมาชิกทั้งปวงได้
 • ข้อ 64. คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจพิจารณา นำเงินของสมาคมฝากธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคารหนึ่งธนาคารได้เช็คสั่งจ่ายเงินของสมาคมจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการอำนวยการร่วมกัน 2 คน ตามแต่คณะกรรมการอำนวยการจะได้กำหนดไว้
 • ข้อ 65. ใบเสร็จรับเงินของสมาคมจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการเหรัญญิกหรือสมุห์บัญชี หรือผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับเงินถึงจะสมบูรณ์
 • ข้อ 66. นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ กรรมการอำนวยการแต่ละตำแหน่งมีอำนาจและหน้าที่ตามข้อกำหนดหรือระเบียบที่คณะ กรรมการอำนวยการได้ออกไว้ และตามคณะกรรมการอำนวยการจะได้มีมติมอบหมายให้
 • ข้อ 67. นายกสมาคมมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานของสมาคมทุกระดับและมีอำนาจพิจารณาลงโทษ ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้นายกสมาคมจะมอบหมายให้กรรมการอำนวยการหรือพนักงานสมาคมตำแหน่งใด บังคับบัญชาพนักงานของสมาคมในหน่วยงานใด โดยให้มีอำนาจอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอำนาจถอดถอนกรรมการอำนวยการหรือกรรมการที่ปรึกษาใดให้พ้นจาก ตำแหน่งก็ได้
 • ข้อ 68. ปีงบประมาณและการเงินของสมาคมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
 • ข้อ 69. กรรมการอำนวยการพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  (1)    หมดวาระการเป็นกรรมการอำนวยการ หรือนายกสมาคมพ้นจากตำแหน่ง
  (2)    ตาย
  (3)    ลาออก
  (4)    ขาดจากสมาชิกภาพ
  (5)    นายกมีคำสั่งให้ออก
 • ข้อ 70. กรรมการอำนวยการผู้ใดขาดประชุมต่อเนื่องกันเกิน 3 ครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายกสมาคม ให้ถือว่ากรรมการอำนวยการผู้นั้นสิ้นวาระการเป็นกรรมการอำนวยการ

ประกาศสมาคมฯ

ประกาศสมาคมฯ