คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวย การสมาคมกรุงเทพกรีฑา พ.ศ. 2559-2561
1 1. ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ นายกสมาคม กรุงเทพกรีฑา
2 นายอรุณ  วัชระสวัสดิ์ อุปนายกที่ 1
3 พลเอกภูดิท  วีระศักดิ์ อุปนายกที่ 2
4 นางศิริวรรณ  อัศวชัยโสภณ กรรมการเลขานุการ
5 นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ กรรมการเหรัญญิก
6 นายสราวุธ นิธิปภาพงศ์ กรรมการปฏิคม
7 นายธีระศักดิ์ วงษ์สัจจา กรรมการกีฬากลางแจ้ง
8 นายวินิต  วีรกิตติ    กรรมการแข่งขันและต่อแต้ม
9 นายวิศศรุตษ์  สกุลบุญพาณิชย์ กรรมการกีฬาในร่ม
10 นายธนา  เมธีธาดา กรรมการที่ดินและทรัพย์สิน
11 นายสุดชาย  รัตนสมบูรณ์    กรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
12 นายภิญโญ อันอดิเรกกุล กรรมการประชาสัมพันธ์
13 นายไพรัช  มหธารทิพย์ กรรมการทะเบียนสมาชิก
14 นายสันทิฏฐ์ เสตสุวรรณ กรรมการวิเทศสัมพันธ์
15 นายสุวิทย์  อรุณานนท์ชัย กรรมการกลาง
16 นายธนากร  เกษตรสุวรรณ กรรมการกลาง
17 นายทยุติ ศรียุกต์สิริ กรรมการกลาง
18 นายนเรศ ธรรมวรพล กรรมการกลาง
19 นายชยันต์ ตีระรัตน์ กรรมการกลาง
20 นพ.บุญเยี่ยม โรจนวโร กรรมการกลาง
21 ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน กรรมการกลาง

 

 

ที่ปรึกษา(กิตติมศักดิ์)
นายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา
กรรมการที่ปรึกษา
นายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อำนวยการสมาคมกรุงเทพกรีฑา
คณะผู้ตรวจสอบ
1 นายสมเกียรติ กุลยดุลย์ 1   1   1 นายไพรัตน์  นาคะป่า
2 นายอำนวย ศิริสร้อยเงิน 2   2   2 นายพรชัย  กิตติปัญญางาม
3   3   3   3 พลตำรวจตรี พรภัทร์  สุยะนันทน์
4   4   4   4 นายสุรักษ์  เตชะศรีสุขโข
5   5   5   5 นายสมบูรณ์เกียรติ  เกษมสุวรรณ
6   6   6      
7   7   7      
8   8   8      
9   9   9      
10   10   10      
11   11   11      
12   12   12      
    13   13      
    14   14      
    15   15      
        16      
        17      
        18      
        19      
        20      
        21      
        22      
        23      
        24      
        25      
        26      
        27      
        28      
        29      
        30