คณะกรรมการและสมาชิก

คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมกรุงเทพกรีฑา พ.ศ. 2563-2565

 พล.ต.ต. พรภัทร สุยะนันทน์    นายกสมาคม กรุงเทพกรีฑา
 พล.อ.พรชัย กรานเลิศ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0937  อุปนายก ที่ 1
 นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0323  อุปนายก ที่ 2
 นางชลธิชา สันติเสวี  สมาชิกสามัญเลขที่ 0803  กรรมการเลขานุการ
 นายพิทักษ์ น้ำทรัพย์อนันต์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0139  กรรมการเหรัญญิก
 นางประกายทิพย์ สกุลบุญพาณิชย์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0589  กรรมการปฏิคม
 นายธนัญ เมืองกระจ่าง  สมาชิกสามัญเลขที่ 0789  กรรมการกีฬากลางแจ้ง
 นายชยาวุธ จิระธันห์  สมาชิกสามัญเลขที่ 1139  กรรมการแข่งขันและแต้มต่อ
 นายสมเกียรติ เหลืองทวีบุญ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0252  กรรมการกีฬาในร่ม
 นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0725  กรรมการที่ดินและทรัพย์สิน
 นายไทย สุพานิชวรภาชน์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0103  กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 นายทวีศักดิ์ บุตรตัน  สมาชิกสามัญเลขที่ 0179  กรรมการประชาสัมพันธ์
 นางศิริวรรณ อัศวชัยโสภณ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0310  กรรมการทะเบียนสมาชิก
 นายพรพจน์ ตีระบุตร  สมาชิกสามัญเลขที่ 0121  กรรมการวิเทศสัมพันธ์
 พล.อ.สิทธิพล ชินสำราญ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0882  กรรมการกลาง
 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา  สมาชิกสามัญเลขที่ 0093  กรรมการกลาง
 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  สมาชิกสามัญเลขที่ 0991  กรรมการกลาง
 นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0106  กรรมการกลาง
 นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0875  กรรมการกลาง
 นายธนา เมธีธาดา  สมาชิกสามัญเลขที่ 1144  กรรมการกลาง
 นายสมบูรณ์ พรานนท์สถิตย์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0261  กรรมการกลาง

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 1. นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ
 2. ศ.นพ. ประกิต เทียนบุญ

คณะที่ปรึกษา

 1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์  ประธานที่ปรึกษา
 2. ดร.สุทัศน์  เตชะวิบูลย์  กรรมการที่ปรึกษา
 3. นายวราเทพ  รัตนากร กรรมการที่ปรึกษา
 4. นายธนากร  เสรีบุรี กรรมการที่ปรึกษา
 5. นายวัลลภ  กิ่งชาญศิลป์  กรรมการที่ปรึกษา
 6. นายสันติ  วิลาสศักดานนท์  กรรมการที่ปรึกษา
 7. นายวาชิต  รัตนเพียร  กรรมการที่ปรึกษา
 8. นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์  กรรมการที่ปรึกษา
 9. นายกำธร  วังอุดม กรรมการที่ปรึกษา
 10. นายนิคม  กฤษณรังคุณ  กรรมการที่ปรึกษา
 11. นายเทอดพันธ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการที่ปรึกษา
 12. นายโอฬาร  วีรวรรณ กรรมการที่ปรึกษา
 13. นพ.ธำรง  ทัศนาญชลี  กรรมการที่ปรึกษา
 14. นายอนุกูล  คุณาพันธุ์  กรรมการที่ปรึกษา
 15. นายวินิจ  ทวีสกุลชัย  กรรมการที่ปรึกษา
 16. นางอมราภรณ์  อพิญชพงศ์  กรรมการที่ปรึกษา  
 17. นายอรรถยุทธ  ลียะวณิช กรรมการที่ปรึกษา
 18. นายภิญโญ  อันอดิเรกกุล  กรรมการที่ปรึกษา  
 19. นายเอกชัย  ชูแสง กรรมการที่ปรึกษา
 20. นายสุวิทย์  อรุณานนท์ชัย  กรรมการที่ปรึกษา
 21. นายหยกพร  ตันติเศวตรัตน์  กรรมการที่ปรึกษา
 22. นางกฤษณพร  ฟุ้งเกียรติ  กรรมการที่ปรึกษา
 23. นายสรชัย  ศรีอินทราวานิช  กรรมการที่ปรึกษา
 24. นายพิศิษฐ์  เสรีวิวัฒนา  กรรมการที่ปรึกษา
 25. นายมังกร  เตชะศิรินุกูล  กรรมการที่ปรึกษา
 26. นายสุมิตร  เพชราภิรัชต์  กรรมการที่ปรึกษา
 27. นายวสันต์  ดุลยภิญโญ  กรรมการที่ปรึกษา
 28. นายอนุคร  ภูวเจริญ กรรมการที่ปรึกษา
 29. นายประไพ ถนอมทรัพย์  กรรมการที่ปรึกษา

รายละเอียดการเป็นสมาชิก

สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ

Image

หมวด 1 สมาชิกสามัญ

ข้อ 5. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการมีมติรับเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ ยกเว้นบุคคลซึ่งมีสมาชิกภาพอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว

ข้อ 6. สมาชิกสามัญของ สมาคมนี้ให้มีจำนวนไม่เกิน 1,212 คน ถ้าจำนวนสมาชิกสามัญลดลงจากจำนวนที่กำหนดไว้ และไม่มีผู้รับสวมสิทธิในการเป็นสมาชิกสามัญของผู้ที่ออกไป หรือคณะกรรมการอำนวยการมีมติไม่รับผู้สวมสิทธิเข้าเป็นสมาชิกสามัญ คณะกรรมการอำนวยการจะใช้ดุลยพินิจเปิดรับสมัครสมาชิกสามัญให้ครบจำนวนตามที่ กำหนดไว้ก็ได้

ข้อ 7. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญต้องยื่นใบสมัครตามระเบียบที่สมาคมกำหนด โดยมีสมาชิกสามัญของสมาคมนี้ ซึ่งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 365 วัน เป็นผู้รับรอง 2 คน และต้องชำระค่าโอนตามที่คณะกรรมการกำหนดสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญจะต้องชำระค่าบำรุงและอื่นๆ ให้แก่ สมาคม ตามที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด ด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่

ข้อ 8. ให้กรรมการ เลขานุการประกาศชื่อของผู้สมัครไว้ ณ ที่ปิดประกาศของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อครบกำหนดแล้วให้นำเสนอ คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณาในคราวประชุมถัดไป ทั้งนี้ต้องดำเนินการและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่บุคคลนั้นยื่นใบสมัคร

ข้อ 9. การพิจารณาของ คณะกรรมการอำนวยการในการรับผู้สมัครเป็นสมาชิกนั้นให้คณะกรรมการอำนวยการมี มติโดยการลงคะแนนลับ ถ้ามีคะแนนเสียงไม่ควรรับเกินกึ่งหนึ่งให้ถือว่าคณะกรรมการอำนวยการมีมติไม่ รับผู้สมัครนั้นเป็นสมาชิก

ข้อ 10. เมื่อคณะ กรรมการลงมติรับสมัครบุคคลใดเป็นสมาชิกแล้ว ให้กรรมการเลขานุการแจ้งให้ผู้สมัครทราบ และให้ประกาศชื่อผู้นั้นไว้ ณ ที่ปิดประกาศของสมาคมไม่น้อยกว่าสิบห้าวันถ้าคณะกรรมการอำนวยการลงมติ ไม่รับผู้สมัครใดเป็นสมาชิกให้กรรมการเลขานุการ แจ้งให้ผู้สมัครทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการอำนวยการมีมติ

ข้อ 11. หลังจากกำหนดหก เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการอำนวยการลงมติไม่รับผู้สมัครใดเป็นสมาชิก ผู้สมัครนั้นจะสมัครเป็นสมาชิกได้อีกครั้งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ข้างต้นถ้าคณะกรรมการมีมติไม่รับผู้สมัคร นั้นเป็นสมาชิกอีก ผู้สมัครนั้นหมดสิทธิที่จะสมัครเป็นสมาชิกอีกต่อไป

ข้อ 12. สมาชิกสามัญผู้ใดประพฤติตนจนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองหรือของ สมาชิกอื่นหรือของสมาคมอย่างร้ายแรง หรือฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสมาคมจนเป็นเหตุให้เสียหาย แก่สมาคมอย่างร้ายแรง คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจดำเนินการให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพได้ตาม วิธีการที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

(1) ให้คณะ กรรมการอำนวยการมีหนังสือแจ้งพฤติการณ์ไปยังสมาชิกผู้นั้น หรือเชิญสมาชิกผู้นั้นมารับทราบพฤติการณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อขอให้สมาชิกผู้นั้นลาออกจากสมาชิก

(2) ถ้า สมาชิกผู้นั้นไม่ยอมลาออก และมิได้คัดค้านต่อคณะกรรมการอำนวยการเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการอำนวยการมีหนังสือแจ้งพฤติการณ์ไปยังสมาชิกผู้นั้น หรือวันที่คณะกรรมการอำนวยการเชิญสมาชิกผู้นั้นรับทราบพฤติการณ์คณะกรรมการ อำนวยการจะต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาพฤติการณ์ของสมาชิกผู้ นั้นภายใน 30 วัน ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิสมาชิกผู้นั้นที่จะเข้าประชุมชี้แจงพฤติการณ์ของตนต่อที่ ประชุมใหญ่วิสามัญด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร

(3) ถ้า สมาชิกผู้นั้นไม่ยอมลาออก และได้คัดค้านต่อคณะกรรมการอำนวยการเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมพิจารณาคำคัดค้านนั้นอีกครั้งหนึ่งถ้าคณะ กรรมการอำนวยการยืนยันเห็นควรให้สมาชิกผู้นั้นลาออกก็ให้ดำเนินการตามข้อ 12 (2)

(4) การประชุมใหญ่วิสามัญตามข้อ 12 (2) ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะควรลบชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนสมาชิกหรือไม่ ในการนี้ให้ดำเนินการเป็นการประชุมลับห้ามมิให้ผู้ไม่มีสิทธิเข้าประชุมร่วม ประชุมด้วย เว้นแต่เจ้าหน้าที่ตามจำนวนที่จำเป็น การลงมติในที่ประชุมให้ลงคะแนนลับคะแนนเสียงให้ลบชื่อผู้ใดออกจากทะเบียน สมาชิกจะต้องมีไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่เข้าประชุม

ข้อ 13. เมื่อมีกรณีเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิกผู้ใดดังกล่าวในข้อ 12 คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจห้ามมิให้สมาชิกผู้นั้นใช้สิทธิในสมาคมได้ชั่ว คราวไม่เกิน 3 เดือน เพื่อดำเนินการสอบสวนพฤติการณ์ของสมาชิกผู้นั้นถ้าครบกำหนดห้ามใช้สิทธิชั่ว คราวนั้นแล้วคณะกรรมการอำนวยการยังมิได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ให้สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิใช้สิทธิในสมาคมได้ต่อไป

ข้อ 14. เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตายให้ถือสิทธิการเป็นสมาชิกเป็นมรดกชิ้นหนึ่ง ให้ตกทอดถึงทายาท

หมวด 2 สมาชิกวิสามัญ

ข้อ 15. สมาชิกวิสามัญ คือ บุคคลที่เป็นภรรยา หรือสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย และบุตรที่เกิดจากสมาชิกสามัญของสมาคมฯ เท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติรับเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมวดนี้

ข้อ 16. ภรรยา หรือสามี และบุตรของสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 2 คน มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญได้ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญอยู่ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2535

ข้อ 17. ให้นำความในหมวด 1 เรื่องการสมัครเป็นสมาชิก และการรับสมัครเป็นสมาชิกมาใช้บังคับแก่สมาชิกวิสามัญโดยอนุโลม

ข้อ 18. สมาชิกวิสามัญคนใดประพฤติตนจนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองหรืข องสมาชิกอื่นๆ หรือของสมาคม คณะกรรมการอำนวยการจะมีมติให้ลบชื่อสมาชิกผู้นั้นออกจากทะเบียนก็ได้ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการอำนวยการที่เข้าประชุมโดยการลง คะแนนลับ แต่ต้องให้สมาชิกผู้นั้นมีโอกาสชี้แจงแก้ตัวก่อนให้นำความในข้อ 13 มาใช้บังคับแก่สมาชิกวิสามัญโดยอนุโลม

สมาคมกรุงเทพกรีฑา

ที่ตั้ง:
282 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

ติดต่อ

โทร: 0-2736-0378-9, 061-401-5208, 061-401-5903
แฟกซ์: 0-2736-0379
อีเมล: krungthepkreetha1969@gmail.com

QR Website

 

© Copyright Krungthepkreetha Association 2018, Designed by Megaweb.co.th

Search