คณะกรรมการและสมาชิก

คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมกรุงเทพกรีฑา พ.ศ. 2565-2567

 พล.ต.ต. พรภัทร สุยะนันทน์    นายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา
 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  สมาชิกสามัญเลขที่ 0991  อุปนายก 1
 นางชลธิชา สันติเสวี  สมาชิกสามัญเลขที่ 0803  อุปนายก 2
 นางประกายทิพย์ สกุลบุญพาณิชย์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0589  กรรมการเลขานุการ
 นายพิทักษ์ น้ำทรัพย์อนันต์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0139  กรรมการเหรัญญิก
 นายอรรถยุทธ ลียะวณิช  สมาชิกสามัญเลขที่ 0380  กรรมการปฏิคม
 นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0875  กรรมการกีฬากลางแจ้ง
 นายชยาวุธ จิระธันห์  สมาชิกสามัญเลขที่ 1139  กรรมการแข่งขันและแต้มต่อ
 นายสมเกียรติ เหลืองทวีบุญ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0252  กรรมการกีฬาในร่ม
 นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0725  กรรมการที่ดินและทรัพย์สิน
 นายไทย สุพานิชวรภาชน์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0103  กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 นายวินิต วีรกิตติ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0942  กรรมการประชาสัมพันธ์
 นางศิริวรรณ อัศวชัยโสภณ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0310  กรรมการทะเบียนสมาชิก
 นายนิคม กฤษณรังคุณ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0580  กรรมการวิเทศสัมพันธ์
 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา  สมาชิกสามัญเลขที่ 0093  กรรมการกลาง
 นายสมบูรณ์ พรานนท์สถิตย์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0261  กรรมการกลาง
 นายพรพจน์ ตีระบุตร  สมาชิกสามัญเลขที่ 0121  กรรมการกลาง
 ดร.ธงเชษฐ นาคะตะ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0856  กรรมการกลาง
 นายชาญชัย ภิรมย์สวัสดิ์ สมาชิกสามัญเลขที่ 0229  กรรมการกลาง
 นายชนะพล ภาณุมาศมณฑล  สมาชิกสามัญเลขที่ 1073  กรรมการกลาง
 นายธเนศร์ เมธีธาดา  สมาชิกสามัญเลขที่ 0287  กรรมการกลาง

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 1. นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ
 2. ศ.นพ. ประกิต เทียนบุญ

คณะที่ปรึกษานายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา

 1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์  ประธานที่ปรึกษา
 2. พลเอกพรชัย  กรานเลิศ  ประธานที่ปรึกษานายก
 3. นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ  รองประธานที่ปรึกษานายก
 4. นายสมบูรณ์เกียรติ   เกษมสุวรรณ   กรรมการที่ปรึกษานายก
 5. ดร.สุทัศน์  เตชะวิบูลย์  กรรมการที่ปรึกษา
 6. นายเทอดพันธ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการที่ปรึกษา
 7. นายสรชัย  ศรีอินทราวานิช  กรรมการที่ปรึกษา
 8. นายสุพล  สุดอ่อน  กรรมการที่ปรึกษา
 9. นายกำธร  วังอุดม  กรรมการที่ปรึกษา
 10. ดร.วัลลภ  กิ่งชาญศิลป์  กรรมการที่ปรึกษา
 11. นายสุวิทย์  อรุณานนท์ชัย  กรรมการที่ปรึกษา
 12. นายสันติ  วิลาสศักดานนท์  กรรมการที่ปรึกษา
 13. นายเอกชัย  ชูแสง  กรรมการที่ปรึกษา
 14. นายธนา  เมธีธาดา  กรรมการที่ปรึกษา
 15. นายวสันต์  ดุลยภิญโญ  กรรมการที่ปรึกษา
 16. นายภิญโญ  อันอดิเรกกุล  กรรมการที่ปรึกษา
 17. นายวินิจ  ทวีสกุลชัย  กรรมการที่ปรึกษา
 18. นายพิพัฒน์  กัญจนาภรณ์  กรรมการที่ปรึกษา
 19. นายเทียนชัย  ไชยภัทรานันท์ กรรมการที่ปรึกษา
 20. นายสุทธิศักดิ์  บำรุงตระกูล  กรรมการที่ปรึกษา
 21. พลเอกสิทธิพล  ชินสำราญ  กรรมการที่ปรึกษา
 22. นายธนัญ  เมืองกระจ่าง  กรรมการที่ปรึกษา
 23. นายวีรศักดิ์  อังกุรนาค  กรรมการที่ปรึกษา
 24. นางกฤษณพร  ฟุ้งเกียรติ  กรรมการที่ปรึกษา
 25. ดร.วาชิต  รัตนเพียร  กรรมการที่ปรึกษา
 26. นายไพรัตน์ นาคะป่า  กรรมการที่ปรึกษา
 27. นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์  กรรมการที่ปรึกษา
 28. นางอมราภรณ์  อพิญชพงศ์  กรรมการที่ปรึกษา
 29. นายพิชัย  สีห์โสภณ  กรรมการที่ปรึกษา
 30. นายภุชงค์  วิรัตน์มาลี  กรรมการที่ปรึกษา

คณะผู้ตรวจสอบ

 1. นายวิโรจน์ หงษ์ศิริรัตน์
 2. นายประดิษฐ์ สหชัยยันต์
 3. นายธนากร เกษตรสุวรรณ
 4. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี
 5. นายหัสนันท์ นภาศัพท์

สมาคมกรุงเทพกรีฑา

ที่ตั้ง:
282 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

ติดต่อ

จองเวลาออกรอบ: 0-2736-0378-9, 061-401-5208, 061-401-5903
แฟกซ์: 0-2736-0379
สำนักงาน: 0-2736-1662-3
อีเมล: admin@krungthepkreetha.co.th

QR Website

 

© Copyright Krungthepkreetha Association 2018, Designed by Megaweb.co.th

Search