ประวัติสนามกอล์ฟ

สมาคมกรุงเทพกรีฑา ได้เปิดสนามกอล์ฟ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2512 มีจำนวน 18 หลุม มีสมาชิกสามัญ 1,212 คน

การก่อสร้างสนามกอล์ฟ เริ่มแรกออกแบบโดย พล.ร.ต. เล็ก สุมิตร และ ร.อ. อำนวย ทัพพะรังสี เป็นผู้วางแผนอำนวยการก่อสร้าง ในปี 2537 ในสมัยของท่าน พล.ต.อ. เภา สารสิน เป็นนายกสมาคมได้ทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยมอบให้ มร. เจมส์ โรเบิร์ต วอห์น สถาปานิกชาวอเมริกัน เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง โดยมีบริษัท ลดา ธนสิน จำกัด เป็น ผู้รับเหมาก่อสร้างใหม่ทั้งหมด 18 หลุม เปิดให้สมาชิกและนักกอล์ฟเล่นได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2538 เป็นต้นมา

ตามข้อบังคับสมาคมกรุงเทพกรีฑา พ.ศ. 2544 กำหนดให้มี สมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ

สมาชิกสามัญ ได้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการมีมติรับเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับ เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม ให้ถือสิทธ์การเป็นสมาชิกเป็นมรดกตกทอดถึงทายาท สมาชิกสามัญอาจโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้ผู้อื่นได้ ถ้าผู้รับโอนมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ได้ และคณะกรรมการอำนวยการมีมติ รับผู้รับโอนเป็นสมาชิก

สมาชิกวิสามัญ ได้แก่คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย และบุตรที่เกิดจากสมาชิกสามัญของสมาคมนี้ ภรรยา หรือ สามีและบุตรของ สมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 2 คน มีสิทธ์สมัครเข้าเป็น สมาชิกวิสามัญได้

แขกของสมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญของสมาคมมีสิทธินำบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกของสมาคมมาใช้บริการของสมาคมในฐานะแขกของสมาชิกได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนดให้แขกของสมาชิกใช้บริการของสมาคมได้เฉพาะเวลาที่สมาชิกผู้นั้นปรากฎตัวอยู่บริเวณของสมาคม และตามเวลาที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนดไว้เท่านั้น
Image
แขกของสมาชิก (กีฬาอื่นๆ) หมายถึง เป็นแขกของสมาชิกสามัญตามข้อบังคับสมาคมกรุงเทพกรีฑา หมวดที่ 3 ข้อที่ 19 แต่ยกเว้นให้แขกของสมาชิกมาใช้บริการกีฬาอื่นๆของสมาคมได้โดยไม่ต้องมีสมาชิกผู้นั้นปรากฎตัวอยู่ในบริเวณของสมาคมฯ ทั้งนี้แขกของสมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงตามที่สมาคมฯกำหนดและเป็นบุคคลที่สมาคมฯรับเข้าเป็นแขกสมาชิกกีฬาอื่นๆแล้วเท่านั้น

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

Image
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงปลูกต้นสักเพื่อเป็นสิริมงคล ณ แฟร์เวย์หลุม 15

"โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินงานขึ้นในปี 2506 การดำเนินงานเป็นไปอย่างลุ่มๆ ดอนๆ ไม่ใคร่ี่ราบเรียบนัก ทางด้านสนามก็เริ่มลงมือก่อสร้างในปี 2510 ในปี 2512 เริ่มเปิดสนามทดลองขึ้น 3 หลุมทางด้านตะวันตกของสนาม โดยใช้หลุม 3 ปัจจุบันเป็นหลุมที่ 1 หลุมที่ 4 เป็นหลุมที่ 2 และหลุมที่ 5 เป็นหลุมที่ 3 กับทั้งได้ใช้โรงงานอันเป็นที่เก็บอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นสโมสรฯ ชั่วคราว"
Image
Image
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ "ร.พ." ณ แท่นศิลาบนแฟร์เวย์หลุมที่ 15

คณะกรรมการฯ ได้หารือกันแล้ว พร้อมกันลงมติที่จะรับเสด็จได้ จึงมอบให้ ม.ร.ว. เทพยพงศ์ เทวกุล เป็นผู้กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จมาทรงกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพ กรีฑา พระองค์ท่านได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จมาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2512 เวลา 15.00 น. ทรงกอล์ฟหลุม 10 ถึงหลุม 18
Image
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงประทับที่เรือนแพ "วัลลภา-วันละพาร์"

"ในการเสด็จครั้งนี้ คณะกรรมการให้สร้างเรือนแพทรงไทย อยู่กลางบ่อน้ำระหว่างแฟร์เวย์หลุม 15 และ หลุม 17 เพื่อทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ และเสวยพระสุธารสหลังจากทรงกอล์ฟแล้ว พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเรือนแพทรงไทยหลังนี้เป็นอันมาก ได้พระราชทานนามเรือนแพหลังนี้ว่า วัลลภา-วัลละพาร์ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ต่อมาเรือนแพหลังนี้ได้ถูกไฟไหม้เสียมือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2517"

"หลังจากนั้นก็ได้เสด็จมาทรงกอล์ฟ และเสวยพระสุธารสในตอนเย็นที่สโมสรเป็นประจำหลายครั้ง คณะกรรมการได้จัดที่ประทับและที่เสวยพระสุธารสที่ชั้นบนของสโมสร"

สมาคมกรุงเทพกรีฑา

ที่ตั้ง:
282 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

ติดต่อ

จองเวลาออกรอบ: 0-2736-0378-9, 061-401-5208, 061-401-5903
แฟกซ์: 0-2736-0379
สำนักงาน: 0-2736-1662-3

สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ: 080-392-6032 

อีเมล: admin@krungthepkreetha.co.th

QR Website

 

© Copyright Krungthepkreetha Association 2018, Designed by Megaweb.co.th

Search